Lớp 11 (sách Kết nối tri thức)

Games từ vựng với nhiều chủ đề và hình ảnh sinh động như Con vật, Bộ phận cơ thể, Thời gian, Số đếm, Đồ vật, Nghề nghiệp ...

Bạn sẽ nghe một câu hỏi hoặc câu nói và ba lựa chọn bằng tiếng Anh. Các câu hỏi và lựa chọn không được in ra trong đề thi và chỉ được nói một lần. Lựa chọn các phương án phù hợp nhất cho câu hỏi hoặc câu nói và chọn (A), (B) hoặc (C) ở trên phiếu làm bài